Produkty

Uvítanie na novom pôsobisku, rozlúčenie sa so starým.

 Robotour 2017

Klub  využijúc pritomnosť prezentácie robotov v meste zorganizoval exkurziu

Vedecký veľtrh

Na pozvanie usporiadateľov sa zúčastnila dlegácia klubu 

 

Európska noc výskumníkov 2017 v Žilina

Bohatý a maximálne pestrý program sa snaží osloviť všetky vekové kategórie a zýujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinov projektu sú deti v školskom roku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na stredných a vysokých školách.

 Snahou je presvedčiť verejnosť, že veda nie je nudná, ťažkopádna, či príliš komplikovaná oblasť práce. Práve naopak hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, odhodlania a disciplíny, ponúka zároveň dobrodružstva, ktoré človeka povzbudzujú pokračovať v práci, inšpirujú k novým objavom a podnecujú ľudskú myseľ.

 RoboRave - 2017

RoboRAVE - 2017- - 3.ročník robotickej súťaže

Táto súťaž je prednostne určená pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 8 do 20 rokov, ale jej najzložitejšia kategória Fire Figting je otvorená aj pre vysokoškolákov. Prihlásené tímy bojovali v troch kategóriach, súboj rytierov, doprava loptičiek. Dve podkategórie sú určené pre žiakov základných a stredných a stredných škôl. Najdôležitejšia kategória je hasenie ohňa, v ktorej úlohou autonómného robota je na súťažnej dráhe samostatne nájsť a zhasnúť 4 horiace sviečky.

Súťaže sa zúčastnili Filip Lipovský, Martin Mokráč, Jakub Grúň, Alex Slávik, Domink Oravec, Patrícia Oravcová, Adam  Šujanský, Matej  Milan.

 

Krajský Festival vedy a techniky Amavet v Žiine

      Dňa 20. októbra 2017 sa v priestoroch rektorátu žilinskej univerzity v Žiine konal FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2017 - krajské kolo pre Žilinský kraj, ktorý bol postupovým kolom na celoštátne finále, súťažnu prehliadku vedecko-technických projektov  žiakov základných a stredných škôl.

Na krajské kolo bolo prihlásených  21 projektov. Projekty hodnotila odborná komisia zložená z členov, vasokoškolských pedagógov  a vedckých pracovnékov  Žilinskej univerzity, ktorá po dôkladnom zvážení udelila desať postupových miest miest na celoslovenské finále.

Z členov klubu sa zúčastnili Adam Šujanský, Matej Milan, Peter Suhaj, Šimon Devera, Mikolas Jankal, Jaroslav Erdelyi.

Do celoslovenského kola postupili projekty Dialkovo ovladaný robot na solárny pohon, autori Adam Šujanskýa Matej Milan. Robot Ranger autor Šimon Devera

 

 Celoslovenský  Festival vedy a techniky Amavet

9.11. - 11.11.2017  INCHEBA Bratislava

Asociácia pre mládež,  vedu a techniku realizuje počas TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU celoslovenskú prehliadku  vedecko-technických prác - Festival vedy a techniky AMAVET (FvAT). Je  celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia.

Celoštátnemu finale predchádzajú krajské kolá. Víťazí krajských kôl  postupujú do celoštátného finále. Kde súťažia o postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly. FVAT je na Slovensku vstupnou bránou pre účasť na najprestížnejšich svetových súťažiach vedecko- technických prác mládeže. Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky AMAVET je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov a inšpiráciou k tvorivosti. 

Do celoslovenského kola z klubu postúpili Adam Šujanský a Matej Milan s projektom : "Diaľkovo ovládaný robot na solárny pohon" a Šimon Devera s projektom: Robot Ranger".

 

LEGO -čiara

15.11.2017 ZŠ Rosina

Pozývame Vás na stretnutie roboťakov LEGO - čiara. Pre záčiatočníkov pripravujeme novotu, súťaž - šprint pre roboty. Robot po štarte musí prejsť vo vyznačenej dráhe 6 m. Dráha je široka 1 m. V podstate ide o to, aby vedeli zostaviť robota sprevodmi, tak aby udržal smer pohybu a nezišiel z vyznačenej dráhy. Vyhráva najrýchlejší robot, ktorý úspešne dorazí do cieľa.


 FIST LEGOLeague

Je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeže záujem o vedu a techniku. Základom je  robotická súťaž, počas ktorej riešia úlohu použitím robota, ktorého sami navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania do termínu konania súťaže. Okrem postavenia robota musia spracovať aj zadanú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným spôsobom prezentovať pred porotou.

Záverečná vianočná výstavka prác členov klubu Amavet.

20.12.2017

V predvianočnom čase sa uskutočnila prezentácia práce klubu pred žiakmi školy. Starší členovia pripravili výstavné stoly a na nich vystavili výrobky. Od pracujúcich elektronických stavebníc až po stavebnice robotov. Exponáty boli funkčné. Úspech bol, veľký, prispela k tomu výstavka k propagácií vedy a techniky.

 

R O K    2 0 1 8

Súťaž  je určená žiakom základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok,  programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie blogov na webe, tvorbou mobilných a internetových stránok  vzdelávacím obsahom. Prihlásiť sa  môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov. Autori prihlásujú svoje práce prostredníctvom onlina formulara. Pre uľahčenie sa uskutočnili knozultácie s pomocou Mgr. Jany Ratajovej. Do celoslovenského kola boli odoslané práce, do finále nepostupili .

 Turnaj robotov Lego SUMO 3.3.2018

      

      Tato súťaž sa organizuje od roku 2014 pod názvom Lego Sumo. Jej prvým cieľom bolo udržaťmedzi deťmi súťaživého ducha, aby mali motiváciu na sebe pracovať a aby sa medzi sebou lepšie poznali. Turnaj sa skladal zo súbojov, v ktorých sa jednotlivé roboty snažili, podobne ako v tradičnom japonskom bojovom umení vytlačiť súpera von z ringu. Od roku  2017 sa zmenil nízov na BotZone. Súťažilo sa iba v kategóriach SumoBot Zone Junior, Sumo BotZone RC. Súťažili, dobré výsledky dosiahli Šimon Devera, Mário Kmec. Matej Bohuš.

 

     

 

  V dňoch 14.02.2018 sa uskutočnil v areáli Strednej odbornej školy Trenčín, Trenčiansky robotický deň 2018. Hlavným cieľom bolo popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľudmi na Slovensku. Súťažiaci boli žiaci základných a stredných škôl.  Medzinárodná súťažná prehliadka robotov, chce ukazať žiakov ako nadaných tv orcov s vlastnými nápadmi a riešeniami a dať priestor prezentovať svoje myšlienky pred očami budúcich zamestnavateľov. Podľa súťažných, podmienkou účasti bolo usporiadanie školských kôl, ktoré určia kvalifikovaných účastníkov.

     Klub Amavet686 v spolupráci  so školou sv. Gorazda uskutočnil ŠKOLSKÉ KOLO 12.02.2018. Zúčastnili sa ho žiaci školy. Kvalifikovali sa žiaci Dominik Dlugoš, Juraj Fašang, Alex Slávik, Nikolas Jankal, Šimon Devera, Matej Bohuš, Martin Jurecký, Jakub Rataj.

 

 

 Celoslovenké finále technickej súťaže

Mladých elektronikov

Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO

24. - 25. máj 2018 NITRA

Podmienkou účasti v celoslovenskom kole bola účasť na okresnom kole tejto súťaže, ktoré sa uskutočnilo  147.05.2018 na ZŠ sv. Gorazda v Žiline.

Cieľom súťaže je rozvýjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktickú zručnosť detí. Súťaže sa môžu zúčastniť najlepší traja zo školských, okresných kôl.

Súťažné disciplíny. 1 Technická súťaž-. a.) odborný test Každej súťažnej otázke bude priradená bodová hodnota. Poradie určí súčet bodov.

2.)Stavba súťažného výrobku. Súťažiaci zhotovia elektronicky výrobok z bvdodanej stavebnice, na základe schémy zapojenie.

Za Základnú školu sv. Gorazda Žilina a Amavet 686 sa na celoslovenské finále kvalifikovall Matej Bohuš, Nikolas Jankal, Dominík Dlugoš.

Krajské kolo Žilina.

FVAT

 Celoštátnemu finále predchádajú krajské kola . Víťazi krajských kôl postujú do celoslovenského finále.

Finále krajských kôl Žilinského kraja sa uskutočnilo 19.10.2018 na Žilinskej univerzite. Za Amavet klub 686

pri ZŠ sv. Gorazda sa zúčastnili Šimon Devere, Nikolas Jankal, Matej Bohuš, Dominik Dlugoš a Juraj Fašang.

Postúpil Šimon Devera, Nikolas Jankal.

 

FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET

 21. ročník 8.11. - 9.11.2018

INCHEBA BRATISLAVA

Festival veda a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujati Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Je jedinečnou prehliadkov výsledkov vedecko-výskumnejčinnosti mladých, ktorí prezentujú svoje práce. Klub prezentovali Šimon Devera a Nikolas Jankal, získali Cenu Poroty.

 

 

RoboRave, Slovensko 2018

 

4.ročník celoslovenskej súťže autonomných robotov

18. - 19.októbra 2018

Žilinská univerzita

 

 

 

 

 

 

 2019

 

1. ročník robotickej súťaže na SOŠ elektotechnickej v Žiline

 

 

 

Robotiáda BRNO 7. - 8. 02. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tvorba webových stránok: Vlastný web, on-line služba spoločnosti Xion, s.r.o.
Prihlásenie >